[LYRICS] Romanized: Angela Zhang (張韶涵) – The Lost Happiness (遺失的美好)

海的思念绵延不绝
hǎi de sīniàn miányán bùjué
thinking about the sea continously

终于和天在地平线交会
zhōngyú hé tiān zài dìpíngxiàn jiāohuì
in the end the calm sky in horizon will be apart too

爱如果走得够远
ài rúguǒ zǒu de gòu yuǎn
if love goes far away

应该也会跟幸福相见
yīnggāi yě huì gēn xìngfú xiāngjiàn
definitely will meet each other with happiness too

—-@@—– Continue reading